คำกราบบังคมทูล ของ นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายจตุพล กาญจนเมธี 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสที่นำคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เข้าเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

เกล้ากระหม่อม นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง 
และครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ และนักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้เกล้ากระหม่อมทั้งหลายเข้าเฝ้า 
รับประทานเครื่องหมายที่ระลึก เหรียญกระดานชนวน และทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันนี้ 

เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาต กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงาน 
ของโรงเรียน โดยสังเขป ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

132

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีนักเรียนจำนวน ๘๘๕ คน ข้าราชการครู จำนวน ๘๘ คน นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๔ คน โรงเรียนพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนเสริมความรู้ ตามความถนัดความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อ และการฝึก 
ทักษะอาชีพ พัฒนาด้านดนตรี และกีฬา อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมี 
ศักยภาพ และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ก้าวหน้า ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

พร้อมนี้ เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตให้ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ 
ทูลถวายเงินแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

ในโอกาสนี้ ขอประทานพระอนุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้ารับประทานรับเครื่องหมาย 
ที่ระลึก และเหรียญกระดานชนวน ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย้ายมา 
ดำรงตำแหน่งใหม่ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ 

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
นายกัมพล โพธิ์ระดก 
นายธีระวุฒิ สาบัว 

๓. ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลา ๑๐ ปี 
นายเกรียงไกร คุณัชย์ธาดา 
นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์ 
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 
นางสาวพัชรมณี ปานเจริญ 

พร้อมนี้ขอประทานเบิกนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 
๑๑๔ ราย เข้าเฝ้ารับประทานเหรียญกระดานชนวน และขอประทานพระอนุญาตให้
นักเรียนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และขอรับประทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ปวงข้าพระพุทธเจ้า สืบต่อไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

133