คำกราบบังคมทูล ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ในนามของคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้ที่เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันนี้ 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสังเขปดังนี้ 


ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ ผลการประเมิน สถาบันได้รับคะแนน ๘๕.๑๘ คะแนน อยู่ในระดับสูงมาก 
และอยู่ในลำดับที่ ๓ จาก ๘๑ หน่วยงานระดับสถาบันอุดมศึกษา 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


287

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศ โดยในระดับหน่วยงาน 
นอกจากจะทำให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใสแล้ว ยังทำให้หน่วยงานมีแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในระดับประเทศนั้น จะเป็น 
เครื่องมือที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
และสุจริต มีขั้นตอนและระบบการทำงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม เป็นการยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยสู่ระดับสากลได้ในที่สุด 


การดำเนินงานของสถาบันก้าวหน้าไปด้วยดี และนับแต่วันที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษา 
ชั้นดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๘๐ คน ชั้นมหาบัณฑิต จำนวน ๒,๒๖๘ คน รวมทั้งสิ้น 
๒,๓๔๘ คน 


บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ตามรายนามที่
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีแต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป ต่อจากนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


288