คำกราบบังคมทูล ของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในโอกาสเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและ 
เงินรางวัล ตามลำดับ ดังนี้ 

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 
๑. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา 
๒. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก 
๓. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี 

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดี ได้แก่ 
๑. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 
๒. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง 
๓. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

150
อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 
จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 
๑. นายฮารง สาและ 
๒. นายมะยูโซ๊ะ ลอแม 
๓. นายดอรอแม บินหะยียูโซ๊ะ 
๔. นายมามุ มะเต๊ะ 
๕. นายยาฮารี อูตง 

จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 
๑. นายมะยากี หะยีอุเซ็ง 
๒. นายดลอาฟ สาหลำสุหรี 
๓. นายมูหัมมัดอาดัม สามะ 
๔. นายนิหาซัน เจะปอ 
๕. นายบือราเฮง สิเดะ 

จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 
๑. นายอิสมาอีล มูอัลลิม 
๒. นายมะรอบี สูแอเสาะ 
๓. นายนิมิง นิมูดอ 
๔. นายอับดุลเลาะ สะลี 
๕. นายอิสมะแอ หะยีมะนุส 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
๑. นายหวันรอสาลี ยีหวัง 
๒. นายยูโซ๊ะ ลีเมาะ 
๓. นายซอและ หมันหีม 
๔. นายตอเละ ยะลอหะ 
๕. นายเกษม อินหมัน 

จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
๑. นายกอเฉ็ม เหร็มเหมาะ 
๒. นายย๊ะ แซะอาหลำ 

151
๓. ยูโส๊ะ มรรคาเขต 
๔. นายสมาน รอเกตุ 
๕. นายอับดุลฆอนี สามารถ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

152