คำกราบบังคมทูล ของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ข้าพระพุทธเจ้า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามของสมาชิกรัฐสภา ผู้แทน 
ปวงชนชาวไทย มีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่า 
ละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ โอกาสนี้ 


ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างมีความชื่นชมโสมนัสและซาบซึ้งในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงเสียสละบำเพ็ญพระราช 
กรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างมิทรงย่อท้อ ทรงชี้นำ 
ประชาชนให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
ยังให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ดังที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” สอดคล้องกับพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไป 
ทรงเปิดประชุมรัฐสภาว่า “ให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


322

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรง 
ถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน” ประการสำคัญ ทรง 
น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข 
แก่ราษฎร ตามที่ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ 
ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่ง 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรม 
ราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช สมเด็จ 
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบุญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมา 
โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
ตลอดชั่วกาลนานเทอญ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


323