คำกราบบังคมทูล ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ 
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยสภา 
นายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการ 
อำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คณาจารย์ และเนติบัณฑิต 
ที่ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ ซึ่งยังความปีติปราโมทย์
แก่บรรดาผู้ที่ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยความจงรักภักดีอยู่ณ ที่นี้ 
โดยทั่วกัน 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ 
การศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

143
นับแต่เนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย การดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษา 
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป 

เนติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่า การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน 
ไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา 
ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย 

บัดนี้ ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก 
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการ 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อกราบบังคมทูลเบิกเนติบัณฑิต 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร พร้อมทั้งขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเนติบัณฑิตใหม่ทั้งหลายจักได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมยึดเป็นหลัก 
ในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

144