คำกราบบังคมทูล ของ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตโดยถ้วนหน้ากัน ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

เนื่องในวโรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์กิตติชัย 
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท รวมทั้งเบิก 
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเกียรติคุณต่างๆ 
ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

421