คำกราบบังคมทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำครูอาวุโส ประจำปี 2559 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสนำครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ 
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 
ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะ 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน เรื่องเงิน 
กองทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ ว่าขณะนี้มีเงินทุนทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน) มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ ให้ความช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ให้ได้รับ 
พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ จนถึง 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ไปแล้วจำนวน ๑๐๐,๗๘๓ คน ในจำนวนนี้ มีครูอาวุโสที่
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน ๑,๙๙๒ คน เป็นเงิน ๒๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


83

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบมูลนิธิช่วย 
ครูอาวุโส ฯ ให้มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ 
รวมจำนวน ๑๒,๑๘๙ คน รายละเอียด ดังนี้ 

-ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๓๕ คน 
-ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒,๑๕๔ คน 

โดยมีครูอาวุโสที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบางคนอยู่ในท้องถิ่นที่
ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้ จึงมีครูอาวุโสที่มา 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้ จำนวน ๕,๘๕๙ คน 

นอกจากตอบแทนคุณงามความดีของครูที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ได้รับ 
พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือแล้ว คุรุสภายังได้ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครูที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการรวบรวมประวัติและผลงาน จัดพิมพ์เป็นหนังสือ 
ที่ระลึกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณครูในงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี
เป็นประจำ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ มีประวัติครู
ซึ่งจัดพิมพ์แล้วรวม ๙๕๖ คน ในปีนี้ได้จัดพิมพ์ประวัติและผลงานของครูที่ล่วงลับ 
ไปแล้วอีก ๒๔ คน ด้วยครูเหล่านี้ขณะยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดี มีความ 
สามารถในด้านการศึกษา สร้างบุคคลให้มีความรู้ มีศีลธรรม และวัฒนธรรม 
สนองความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ นานัปการ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายหนังสือประวัติครู ณ โอกาสนี้ด้วยแล้ว 

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคล 
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมศักดิ์์ิ
ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา เพื่อกราบบังคมทูลเบิกครูอาวุโสประจำปี ๒๕๕๙ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๖ คน เข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ รายละเอียด ดังนี้ 

-รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๑ คน
-รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน ๒,๙๘๕ คน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


84