คำกราบบังคมทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำครูอาวุโส ประจำปี 2559 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสนำครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมูลนิธิ
ช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 
ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะ 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนี้ 

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายสมศักดิ์
ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา เพื่อกราบบังคมทูลเบิกครูอาวุโสประจำปี ๒๕๕๙ 
จังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๖๓ คน เข้าเฝ้า ฯ 
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ รายละเอียด ดังนี้ 

- รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐ คน
- รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จำนวน ๒,๘๕๓ คน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


86