คำกราบบังคมทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 
บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก เลขาธิการคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
และผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนเบิกคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จ


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


170

การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ และขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


171