คำกราบบังคมทูล ของ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายความ 
จงรักภักดี ในวันนี้ 


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิก 
ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ กราบบังคมทูล 
รายงาน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


274