คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิรัช โหตระไวศยะ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรง 
คุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


367

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) 
นายกัลกุล ดำารงปิยวุฒิ์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 
นางอโนทัย พรประภา 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย) 
จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ 

และ 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) 
นายอานนท์ ประไกรวัน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


368