คำกราบบังคมทูล ของ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อ 
เบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

352
ปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

353