คำกราบบังคมทูล ของ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรง 
คุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคล
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเบิก 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


365

คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอ 
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


366