คำกราบบังคมทูล ของ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต 
บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

209
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

210