คำกราบบังคมทูล ของ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพระราชทานปริญญาบัตร ขอรับพระราชทานพระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ปีพุทธศักราช 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ขอรับพระราชทานพระราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต 
ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

135
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๑ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ได้ออกติดตาม ช่วยเหลือ การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๒๗ แห่ง ในจำนวน ๓๘ แห่ง ผลการ 
ตรวจเยี่ยมในชั้นต้น ๒ ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
มีโครงการเพิ่มขึ้น ๓๔๒ โครงการ มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ๕๒๖ หมู่บ้าน โดยมีการ 
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม และโครงการ 
พระราชดำริ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ได้วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง 
ของการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจะปรับปรุงหลักสูตรที่จะผลิตครูที่มี
คุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภาต่อไป ใน 
วโรกาสอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัย และ 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

136