คำกราบบังคมทูล ของ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
โดยสังเขป ดังนี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ดำาเนินการจัดการการศึกษาด้านวิชาชีพ ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ 
ระดับเทคโนโลยี ซึ่งระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ดำเนินตาม 
ภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ 

ภารกิจด้านการจัดการศึกษา ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสะเต็มศึกษา ควบคู่กับการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๓๙ หลักสูตร และประสาน 
ความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย - จีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

172

ภารกิจด้านการวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรม 
อาชีวศึกษาระดับชาติ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ 
ประกวดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและนวัตกรรมของนักศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพ 
บุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 

ภารกิจด้านการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้ทั่วถึง 
ทุกสถานศึกษา 

ภารกิจด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนทำดีเพื่อพ่อ ศูนย์บริการตรวจ 
ซ่อมคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมบุคลากรในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
และโครงการอาชีวะอาสา อาชีวะพัฒนา ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

สถาบันการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพ ดังได้กราบบังคมทูล 
มาโดยสังเขป นับว่ามีความก้าวหน้าไปด้วยดี และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น ๓,๒๒๙ คน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา 
จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สืบไป 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา 
จำานวน ๓ รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

และขอเบิกคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการอาชีวศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


173