คำกราบบังคมทูล ของ นายสุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายสุกิจ นิตินัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายสุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


362

ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 


ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) 
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

และ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมสิ่งทอ) 
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


363