คำกราบบังคมทูล ของ นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าเฝ้า ฯ วันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายอภัย สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
เนื่องในโอกาสนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าเฝ้า ฯ วันพืชมงคล 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในนามของผู้แทน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ กรรมการสหกรณ์โคนม สมาชิกผู้รับนมสด 
สวนจิตรลดา และเหล่าข้าทูลละอองพระบาท รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การเลี้ยงโคนม 
ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้ 

ในปี ๒๕๖๐ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๑๙,๘๔๖ ครัวเรือน จำนวนโคนม 
๖๔๕,๔๙๕ ตัว เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีจำนวน ๖๒๒,๘๙๒ ตัว คิดเป็น 
๓.๖๓ เปอร์เซ็นต์ และจำนวนแม่โครีดนม ๒๖๙,๓๙๗ ตัว เพิ่มขึ้นจาก ๒๖๕,๒๑๘ ตัว 
ของปี ๒๕๕๙ คิดเป็น ๑.๕๘ เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลผลิตน้ำนมดิบ ๑,๑๙๗,๖๕๘ ตัน 
เพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๖๑,๑๐๒ ตัน ของปี ๒๕๕๙ คิดเป็น ๓.๑๕ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก 
ลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปี และจำนวนแม่โครีดนมเฉลี่ยในรอบปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 
แม่โคสาวที่เข้ามาทดแทน รวมทั้งราคาน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกร 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


134

มีการพัฒนาการเลี้ยง โดยการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี
และมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง อีกทั้งปัญหาโรคระบาดคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ทำให้อัตรา 
การให้น้ำนมสูงขึ้นและน้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งราคาน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี ราคา 
น้ำนมดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๘.๐๙ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๑๘.๐๒ บาท 
ของปี ๒๕๕๙ คิดเป็น ๐.๓๙ เปอร์เซ็นต์
 
จากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำนมดิบมากขึ้น โดยการประกาศใช้
มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค ควบคู่กับประกาศราคากลางรับซื้อน้านมโค ณ ศูนย์รวบรวม 
น้ำนมดิบ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบให้ดีขึ้น นโยบาย 
ของรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เกษตรกรจึงต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี
ทั้งปรับรูปแบบการเลี้ยง การจัดการโรงเรือน และการให้อาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณ 
การผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้สูงขึ้น โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้าไป 
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม หา 
แหล่งเงินทุนสนับสนุน ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน สร้างความมั่นคง 
ต่อองค์กร เกษตรกร นอกจากช่วยให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตให้กับฟาร์ม และเกษตรกรยังจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจาก 
คุณภาพน้ำนมดิบที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนีสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ 
บริษัทเอกชน ก็ต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมนมของประเทศ 
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ 

ในด้านการตลาด ผลผลิตน้ำนมดิบของไทย ใช้สำหรับบริโภคภายในประเทศ 
ทั้งหมด โดยมีความต้องการบริโภคนมพร้อมดื่มเพิ่มขึ้น แม้ว่าตลาดนมโรงเรียน ซึ่งเป็น 
ตลาดหลักจะมีปริมาณค่อนข้างคงที่ แต่มีการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในตลาดนมพาณิชย์
มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมต่าง ๆ โดยเฉพาะนมผงขาดมันเนย เป็นผลิตภัณฑ์นมนำเข้า 
ที่สำคัญ เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง การส่งออกผลิตภัณฑ์นม 
มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการขยาย 
การผลิตเพิ่มขึ้น มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง 
เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สปป. ลาว และเมียนมา 


135

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคนมจาก ๒๒ จังหวัด รวม ๖๙๓ คน ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริมงคล นำไปประพฤติปฏิบัติและทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมของประเทศ 
พัฒนารุ่งเรืองสมดังพระราชประสงค์ต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


136