คำกราบบังคมทูล ของ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย รายงานชีวประวัติศาสดามุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) โดยสังเขป เนื่องในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พุทธศักราช 2562) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล 
จุฬาราชมนตรี 
ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
รายงานชีวประวัติศาสดามุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) 
โดยสังเขป 
เนื่องในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (พุทธศักราช ๒๕๖๒) 
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีประธานอำนวยการ 
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ขอพระราชทานกราบบังคมทูลชีวประวัติศาสดา 
มุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ขอพรและความศานติจงมีแด่ท่าน) พอเป็น 
สังเขป ดังนี้ 

ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ที่มุฮัมหมัดได้รับวิวรณ์ และแต่งตั้งเป็นศาสดาและ 
ศาสนทูตของอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ให้เผยแผ่สัจธรรมอิสลาม ณ มหานครมักกะห์
บนคาบสมุทรอาหรับ อันร้อนระอุและคับคั่งด้วยชาวเมืองที่ขาดคุณธรรมและบรรดาผู้คน 
จากทุกสารทิศที่เดินทางมาเยือนมหาวิหารกะอ์บะห์ในเวลานั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับนานาแว่นแคว้นและหัวเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะดินแดนชาม 
อันหนาวเหน็บหรือซีเรียในปัจจุบัน จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางพหุอารยธรรม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

94
ถึงกระนั้นก็ตาม ชาวมักกะห์ก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมที่ขาดคุณธรรม และในช่วงเวลา 
ดังกล่าว ศาสดามุฮัมหมัดได้ธำรงตนในการดำเนินชีวิตอันเป็นบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์
ที่ลํ้าค่า ทั้งทางยุทธศาสตร์ เศรษฐศาสตร และการปกครอง ที่หล่อหลอมด้วยสัจธรรม 
อิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มาดร้ายต่ออิสลาม แต่
การยืนหยัดในสัจธรรม ณ มหานครมักกะห์ ก็ไม่สามารถจะต้านทานความอธรรม 
ไว้ได้ อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า จึงมีพระบัญชาให้อพยพไปยังมหานครมะดีนะห์ ซึ่งได้รับ 
การต้อนรับจากชาวเมืองอย่างดียิ่งเยี่ยงญาติสนิท และตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ณ 
มหานครมะดีนะห์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งในทุกมิติของการเผยแผ่
สัจธรรมอิสลาม ซึ่งได้อานิสงส์จากบทเรียนทางยุทธศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ 
การปกครอง จากมหานครมักกะห์มาเป็นจุดสร้างและปฏิรูปสังคม และวางธรรมนูญ 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อธำรงคุณธรรมและรักษาความยุติธรรมให้แก่สังคมเมือง 
มะดีนะห์ที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ สมดังเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งศาสดา 
มุฮัมหมัดเพื่อนำความเมตตามาสู่มวลมนุษยชาติ เพื่อหล่อหลอมจิตวิญญาณให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการแบ่งปันและเผื่อแผ่ผู้ร่วมโลก อีกทั้งเป็นผู้มี
จิตสาธารณะในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อันเป็นกระบวนการที่จะนำมา 
ซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้มีความสงบร่มเย็น 
เป็นสุขตลอดไป 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายอนันต์ วันแอเลาะ 
ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ กราบ 
บังคมทูลถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ 
เป็นลำดับไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

95