คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
กิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษา 
แบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาส และให้ความเสมอภาค 
ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม 
กันบนพื้นฐานของความสามารถ ปัจจุบันดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

59
การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้เพิ่มภารกิจที่ ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้
คู่คุณธรรม” ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด และ 
วิจารณญาณ รวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจ ให้เป็นผู้ที่ยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต อุทิศตน 
เพื่อประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินงานโดยคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ซึ่งมี
หน้าที่จัดการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการและการบริหาร ปัจจุบันมีคณะต่าง ๆ คือ 
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ 
รัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสื่อสาร 
มวลชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ และบัณฑิตวิทยาลัย สำนัก 
สถาบัน และศูนย์ที่ดำเนินงานให้บริการทางวิชาการและการบริหาร 

มีสำนักงานอธิการบดี สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สำนัก 
หอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักพิมพ์ สำนักกีฬา สำนักประกันคุณภาพ 
การศึกษา สำนักวิทยบริการ สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน 
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันภาษา สถาบัน 
วิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ 
ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาวิชา และทุกระดับ จัดการประชุมทาง 
วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับอาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิต 
ทุกระดับไปแล้ว ๙๙๓,๑๑๒ คน โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ๒๑,๑๒๐ คน 
แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๒๔ คน ระดับปริญญาโท ๙,๒๘๑ คน และระดับ 
ปริญญาตรี ๑๑,๗๑๕ คน 

ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญ 
ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่

60
พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาปรัชญา จำนวน ๒ รูป และปริญญาศิลปศาสตร 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จำนวน ๑ รูป และพระราชทานปริญญาบัตร 
แด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๗ รูป ตามลำดับ 

๑. พระครูวรธรรมพินิจ ฉายา ฐานวโร (นายศรี ยอดรัก) 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา 
๒. พระครูสมุห์วิชิต วิเสโส (แก้วรัตน์) 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา 
๓. พระรุ่งรัตน์ (เตชธมฺโม) ส่งศรี 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา 

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ และขอรับพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

61