คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง 
พระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓ รูป 
ตามลำดับ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

64