คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
พระสงฆ์ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ รูป และพระสงฆ์ผู้สำเร็จ 
การศึกษา จำนวน ๒ รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ 
ศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเพาะช่าง เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


376

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 


ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
นายเฉลิมพล ปุณโณทก 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายสราวุธ เบญจกุล 

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
นายบุญชัย คงปักไพศาล 

และ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) 
นายภาค วราธนานันทน์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


377