คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาทพอสังเขป ดังนี้ 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว ๓๐ ปี ใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนจำนวน ๗๑ หลักสูตร 
มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๔๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ๓,๒๔๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา ๑๓๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๓๘๑ คน

 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จำนวน ๑ ราย และอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน 
๑ ราย 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ดังนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


628

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

รางวัลรัตโนบล 
รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


629