คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วม 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ที่นี้ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่า 
ละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้

เนื่องในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอธิการบดี
เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

251