คำกราบบังคมทูล ของ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
ผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 


ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๑ นาย บรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๖๗ นาย แบ่งเป็น กองทัพบก 
จำนวน ๕๖ นาย กองทัพเรือ จำนวน ๖ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๓ นาย 
และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ นาย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


619

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ นาย บรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๗๐ นาย แบ่งเป็น กองทัพบก 
จำนวน ๖๒ นาย กองทัพเรือ จำนวน ๔ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๒ นาย 
และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ นาย 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรชาย เข้ารับพระราชทาน 
กระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๘๓ นาย ตามลำดับ 
ต่อไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


620