คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาร่วมในพิธี มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิก พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็น 
ผู้กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน 
กระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาต 
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้กราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

138
และขอพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

139