คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียน 
นายร้อยตำรวจ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๒๕๔ นาย 
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ
 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๒๗๔ นาย 
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

140
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

141