คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาร่วมในพิธี มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิก พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 
ตำรวจ เป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้กราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็น 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


623

ข้าราชการที่ดี และขอพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


624