คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียน 
นายร้อยตำรวจ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตารวจำประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ รวมจำนวน ๒๗๕ นาย 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ 
ต่อไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


625