คำกราบบังคมทูล ของ พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบ 
บังคมทูลรายงานผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 
กษัตริยาธิราช และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 


ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๑ นาย ประกอบด้วย 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
จำนวน ๖๓ นาย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา 
วิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขา 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


617

วิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร 
บัณฑิต จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ทางการทหารและอากาศยาน รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ต่างประเทศ จำนวน ๘ นาย 


อนึ่ง มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียน 
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร จำนวน ๓ นาย เนื่องจากเข้ารับ 
การศึกษา ณ ต่างประเทศ 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ
ต่อไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


618