คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล 
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสถาบัน 
เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มยุทธนาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเสนาธิการ 
ทหาร รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มแสนยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก 
และรับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มสมุททาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ วิทยาลัย 
การทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 


พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ 
พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ 
พลอากาศตรี อนุกูล อัครธรรม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


502

พันเอก สิริพงศ์ พชรกนกกุล 
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา อมรวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 
และ นางสุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


503