คำกราบบังคมทูล ของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในนามของสถาบัน ฯ และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ 
นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่สถาบัน ฯ คณะกรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงาน บัณฑิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้
โดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เบิก 
คณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

324

เบิกรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยม 
อันดับ ๑ เข้ารับเหรียญทอง และเบิกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ กราบบังคมทูลเบิกศิษย์เก่าเกียรติยศเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ตามลำดับ 
ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

325