คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก สำเภา ชูศรี 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมในพิธีโดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี 
รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

45