คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในโอกาสนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้นำของศาสนาอิสลาม ซึ่งได้
มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ข้าพระพุทธเจ้า 
นำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน 
โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา 
ของการดำเนินงาน ดังนี้ 

เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ซึ่งเป็นองค์กรและ 
ผู้นำของศาสนาอิสลามที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
และจริยธรรม ประกอบแต่คุณงามความดี และสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมและ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

148
ประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ 
และประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำ 
จังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน 
รางวัลเป็นประจำทุกปี การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผล 
การปฏิบัติงานดีเด่น แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น 
จังหวัดที่มีมัสยิด ตั้งแต่ ๑๐๑ แห่งขึ้นไป ประเภทจังหวัดขนาดกลาง มีมัสยิด ๒๖ -
๑๐๐ แห่ง ประเภทจังหวัดขนาดเล็ก มีมัสยิด ๓ - ๒๕ แห่ง ให้ได้รับรางวัล รวม 
๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทรางวัลดีเด่น และประเภทรางวัลดี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ทั้งสิ้น ๖ จังหวัด 
รวม ๖ รางวัล 

สำหรับการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือก 
อิหม่ามจากมัสยิดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รับรางวัลที่ ๑, ๒, ๓ และ 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จังหวัดละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน 

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายฉัตรชัย 
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนของคณะกรรมการ 
อิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล รวมจำนวน ๓๑ รางวัล พร้อมทั้ง 
ขอพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม 
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

149