คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสนำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล และ 
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อยู่ ณ 
ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้านำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา 
ของการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

153
นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิม ต่อมา 
เมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียน จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนทั้งด้านวิชาการ 
อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง 
กองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามภาคใต้ ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียน โดยไม่เสียดอกเบี้ย การจัดส่งข้าราชการครู
ไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอน ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และนักเรียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
เป็นที่ประจักษ์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่ง 
ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และรวดเร็ว 

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายการุณ 
สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙ รางวัล 
พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

154