คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (รอบบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จ 
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับทั้งเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
พิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเบิกผู้ทรง 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


374 

คุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดีคณาจารย์คณะต่าง ๆ 
เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


375