คำกราบบังคมทูล ของ พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลโท สิทธิพล ชินสำราญ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖๒ นาย 
ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จำนวน ๑๕๒ นาย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

84
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ได้รับปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
จำนวน ๑๐ นาย 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๒ นาย 
ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จำนวน ๑๖๐ นาย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ได้รับปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ต่างประเทศ จำนวน ๒ นาย 

อนึ่ง มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ที่ยังไม่ได้
รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร จำนวน ๔ นาย เนื่องจากเข้ารับการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

85