คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ 
บังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการบิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร และ 
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์
แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

208