คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์
ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ในวันนี้ 

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้า และสถาบันการศึกษาแห่งนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี และ 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

256
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ 
หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

257