คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ คน คือ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

46