คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ภาคหลัง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคหลัง) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตร อีกวาระหนึ่งในภาคหลังวันนี้ นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
เป็นอย่างยิ่ง 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน 
ประกาศนียบัตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

127
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก่อนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะเสด็จ 
พระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคแรก หลังจากนั้น 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่เรียนจบที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งได้รับรางวัล 
เรียนดีทุนภูมิพล จะอยู่ในอันดับต้นของแต่ละคณะ ทั้งนี้ ตามรายนามที่คณบดี
แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

128