คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 (ภาคแรก)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคแรก) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ นับเป็นสิริมงคล 
และเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่เรียนจบที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล 
จะอยู่ในอันดับต้นของแต่ละคณะ ทั้งนี้ตามรายนามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้
กราบบังคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

129