คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สุภกร พงศบางโพธิ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน 
ทั้งสิ้น ๔,๓๙๑ ราย 

ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

นับแต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการแบบ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


281

บูรณาการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ 
บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
และครบถ้วน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่สามารถรองรับ 
สภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต โดยในด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กับทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและประชาคม 
อาเซียน ในขณะเดียวกัน ในกระบวนการพัฒนาความรู้นั้น มหาวิทยาลัยยังมุ่งส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมิได้เป็นเพียงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เท่านั้น แต่ยังมุ่ง 
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น อันจะนำไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคมทุกระดับอีกด้วย 


ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธาน 
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม 
ในการปลูกฝังและพัฒนาความรู้ ความคิด ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน 
สุขอนามัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วยโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการ 
หน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล โครงการที่สร้างเสริม 
อาชีพและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น ตลอดทั้งโครงการสืบสานภูมิปัญญาและทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และอำนวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นอเนก 
ประการ 


ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้ 


ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
พระครูพิศิษฎ์สรคุณ 
พระครูวิสิฐวรนารถ 
พระปลัดวัชรินทร์ อิ่มแดง 
พระประเสริฐ โชติอุดมสิทธิ์ 


282

พระศิทธิเชษฐ์ นันทิพิทักษ์ 
พระสุริยัน หล้าเมือง 
พระอดุลวิทย์ ปิจจะ 


ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
พระเอกภพ พวงประดิษฐ 


ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
พระครูสุนทรรัตนสถิต 
พระไกรวุฒิ เมืองมา 


และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
นายวีระชัย ณ นคร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


283