คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จ 
การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ตามรายงาน 
ที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


380 

ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ตามลำดับ ดังนี้ 


ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายบุญชัย โชควัฒนา 

และ 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


381