คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี 
อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี อุปนายกสภา 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ บุคลากร และ 
นักศึกษาโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รู้สึกสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


494 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กราบบังคมทูล 
รายงานกิจการของสถาบัน ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


495