คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวาย 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ 
ทราบฝ่าละอองพระบาท โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ในการ
มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรม สร้างเสริมความสามารถของบุคลากรและ 
นักศึกษาให้ใฝ่ในการเรียนรู้ตามปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การบริหารองค์กรแนวใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความคล่องตัวและ 
มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัย 
และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 


ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม ๑๔๘ สาขาวิชา มีนักศึกษา 
๑๕,๙๙๑ คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำ ๑,๗๗๒ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยและ 
พนักงานแบบไม่ประจำ๗๕๓ คน ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒,๖๗๔ คน 
(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


558

ปริญญาโท ๘๑๐ คน และปริญญาเอก ๙๙ คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 
๓,๕๘๓ คน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับสูงเมื่อพิจารณาจาก 
อัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 


ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประโยชน์สาธารณะ เพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
ชุมชน และส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนแสวงหาทิศทางใหม่ของ 
การวิจัยด้วยการสร้างและใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีผลงานที่นำไปจดสิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย 
เมื่อคิดเทียบต่อจำนวนอาจารย์อยู่ในระดับต้นของประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 
ยังจัดปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การจัดสรรตำแหน่งเพื่อการวิจัย การกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุนพิเศษเพื่อสนับสนุน 
การวิจัย รวมทั้งการลงทุนครุภัณฑ์วิจัยกลางที่มีมูลค่าสูง 


ด้านความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศประมาณ ๓๒๒ แห่ง ในหลายภูมิภาคทั่วโลก 
โดยได้พัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการมี
หลักสูตรร่วมกัน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 


ด้านการบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงาน 
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดงานวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ และ 
การฝึกอบรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs และศูนย์บริการวิจัยและการออกแบบ โดยในรอบปี
ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 


ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนบริเวณพื้นที่
รอบบางมด บางขุนเทียน ราชบุรี ในการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
และร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างขีดความสามารถด้าน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร และได้ร่วม 
สนับสนุนด้านวิชาการแก่มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สนับสนุนโรงงานอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการปลูกพืชระบบเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ 
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 


559

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขาต่าง ๆ ตามรายงานที่ผู้แทน 
คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรับ 
พระราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม เพื่อจะได้อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ตน 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


560