คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการสอนทั้งสิ้น 
จำนวน ๑๘๓ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน ๘๘ หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๕๗ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
จำนวน ๓๘ หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๐๙๙ คน เป็นนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี จำนวน ๓๘,๙๕๘ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๑,๔๕๒ คน และ 
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๖๕๒ คน มีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
ทั้งหมด จำนวน ๓,๘๑๒ คน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


592

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๙,๓๕๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ สภามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายชวน หลีกภัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
ศาสตราจารย์สายหยุด จำปาทอง


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติสมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ดังนี้

ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาบำเพ็ญประโยชน์ 
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑโฒ (อุทัยสา))

สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
นายทองใส ทับถนน
 
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ
 
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
(MSU Engagement Thailand) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน
 
รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
 
ผู้ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ คน ได้แก่ 


593

ระดับปริญญาเอก 
๑. นางสาวนาตยา แสนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
๒. นายสนธยา หลักทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๓. นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
๔. นายเอกราช ตังควานิช คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาโท 
๑. นายจตุรภัทร มาศโสภา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒. สิบเอกหญิงนฤมล พันธุชา คณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
๓. นายอัครพล ไชยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ระดับปริญญาตรี 
๑. นางสาวกรรณิการ์ นาโควงค์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
๒. นางสาวกัลยกร ชัยเทศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
๓. นายเกียรติศักดิ์ มีวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๔. นายเกริกพล ขันทะศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
๕. นายคุณานนท์ โพธิกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๖. นายจักรพรรดิ ทองสุขโข คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต 


594

๗. นายจักรินทร์ สมณะ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๘. นายจิระเดช ประกิ่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
๙. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
๑๐. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
๑๑. นายณัฐพล ณ สงขลา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
๑๒. นายณัฐวุฒิ โคตรบุปผา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
๑๓. นายธนาธิป ภูผารส คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
๑๔. นางสาวบัณฑิตา อินทะพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
๑๕. นายประทิน สวาศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๖. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๑๗. นายพศิน พละแสน คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 
๑๘. นายภูมินันท์ ภูมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๑๙. นางสาววราพรรณ ฝ่ายแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
๒๐. นางสาววริษฐา บุญมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒๑. นายวิวัฒน์ นาคชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๒๒. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วนํ้า คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 


595

๒๓. นายศุภกิจ กะเชิญรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๒๔. นายศุภสิน วงศ์โกมลเชษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
๒๕. นางสาวสิริกัญญา มาราช คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒๖. นายอภิวัฒน์ พรหมพินิจ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 


ในวโรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง 
พระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
และ ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


596