คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
โดยสังเขป ดังนี้ 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญา 
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก ๒๙๐ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑๔๙ คน 
ปริญญาโท ๑,๑๗๒ คน ปริญญาตรี ๖,๓๘๗ คน รวม ๗,๙๙๘ คน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญา 
กิตติมศักดิ์ รางวัลเกียรติคุณ และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงาน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สืบไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


600

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ 
ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ ดังนี้ 

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล 

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
Professor Paul J. Brindley 

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์วิชิต คลังบุญครอง
 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ 

ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ 

ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
นางวันดี พลทองสถิตย์ 

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ 
รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
นายเดชา ศิริภัทร 

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ 
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ 

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
นางสาวกาญจนา สิมะจารึก 


601 

รางวัลศรีกาลพฤกษ์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
นายสุทธิชน รัตนยาติกุล 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


602