คำกราบบังคมทูล ของ ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ในนามของสถาบัน และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
เทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคล 
แก่สถาบันเป็นอย่างยิ่ง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภาสถาบัน 
คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษาโดยทั่วหน้ากัน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

357