คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 (ภาคบ่าย)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
(ภาคบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้ นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึก 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
พระราชทานเหรียญรางวัล เงินรางวัล และทุนการศึกษาใน “เงินทุนภูมิพล” ตามที่
คณบดี ผู้บังคับการวิทยาลัย และรองอธิการบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

276
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

277